Kimhyongjik (Huchang) County Labour Training Centre

Penal Facilities